2010 Polis Akademisi FYO Alımları ve Giriş Şartları

Fakülte ve Yüksek Okullar ( FYO ); Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanındaki personel ihtiyacını karşılamak üzere Ankara’daki devlet üniversitelerinin

 

(Ankara, Gazi, Hacettepe, O.D.T.Ü.) çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencileri bünyesine alarak, fakültelerindeki eğitimlerinin yanı sıra, polis mesleki disiplin ve eğitim kuralları çerçevesinde öğrencilere eğitim-öğretim veren bir birimdir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı olarak Fakülte ve Yüksek Okullarda ( FYO ) okutulmak üzere aşağıda belirtilen bölümlerde toplam (40) öğrenci alınacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Özel Şartlar
a) Polis Koleji ve genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret
ve turizm öğretimine bağlı liselerden mezun olarak Genel Müdürlükçe
belirlenen öğretim dallarında okumaya hak kazanmış olmak veya devam
ettiği kontenjan dahilindeki öğretim dallarında 1.,2.,3. sınıfında okuyor
olmak ve bir önceki sınıfın derslerinden geçmiş olmak,
b) İlgili Devlet fakültesinin son sınıfında okumamak, ekstern veya ikinci
öğretim programlarında olmamak,
c) Hazırlık sınıfı bulunan bölümlerde hazırlık sınıfını geçmiş olmak, veya
hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olmak

Sağlık,Yaş ve Boy İle İlgili Şartlar
a) Sağlık durumu yönünden 04 Ağustos 2003 gün ve 25189 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği Ek-3 belirtilen
hastalık branşlarının Sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartlarına uygun
olmak.
b) Eğitime başlayacağı yılın l Ekim tarihi itibariyle; birinci sınıfa devam
edecekler için 22 yaşından, ikinci sınıfa devam edecekler için 23 yaşından,
üçüncü sınıfa devam edecekler için 24 yaşından, gün almamış olmak (18
yaşından sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar
edilir.),
c) Erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm’ den kısa olmamak, Emniyet
Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen beden kitle endeksi
değerlerine uygun olmak,
ç) Sevk edileceği devlet hastanesinden “Polis Akademisi Öğrencisi Olur”
kaydını içeren sağlık kurulu raporunu almak,
Sosyal Durum İle İlgili Koşullar
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
c) Devlet memuru veya müstafi duruma düşmüş olmamak,
ç) Evli veya nikahsız yaşamakta olmamak,
d) Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa
bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş
suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde
ismen sayılan suçlardan dolayı, affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri
verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir
kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması ile neticelenmemiş olmak,
e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
f) Anarşi ve terör eylemlerini desteklememiş ve bu eylemlere katılmamış
olmak,
g) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye
bulunmamak,
ğ) İtiyad derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu ve
psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak,
h) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere genelev,
birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri
yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel
ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü
ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri
işlerde çalışmaktan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari
kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
giymemiş olmak,
ı) Herhangi bir okuldan, ahlak veya disiplin sebebiyle çıkarılmamış
olmak,
i) Öğrenim sırasında kısa ve uzun süreli uzaklaştırma cezası almamış
olmak,

ADAYLARDAN MÜRACAAT SIRASINDA İSTENEN BELGELER
a) Dilekçe. (Müracaat esnasında doldurulacaktır. Dilekçede T.C. Kimlik
Numarası, Askerlik Durumu, Öğrenim Durumu, Nüfus kayıt ve İkamet
Bilgileri, Adli Sicil Kaydı ve Adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair bilgiler
beyan edilecektir.)
b) 1,2, ve 3 üncü sınıflar için bir önceki sınıfın derslerinden almış olduğu
notları gösteren transkript ile öğrenci belgesi,
c) Hazırlık sınıfından muaf veya geçmiş olduğunu belirten belge,
d) Lise diploması veya okul çıkış belgesi aslı veya onaylı fotokopisi,
e) Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğraf.
Adaylar Başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz ederek FYO Şube
Müdürlüğüne bizzat müracaat edeceklerdir.
DİKKAT : 29/06/2009 tarih ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 2009/15169 karar sayılı “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2010-2011 yılı
FYO Müracaatlarında adaylardan Nüfüs Cüzdanı fotokopisi, Üniversite
sınavı sonuç belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil belgesi,
İkametgah belgesi, askerlik durum belgesi istenmeyecektir. Bu
belgeler FYO‘yu kazanan adaylardan geçici kayıt sırasında istenecektir.

MÜRACAAT YERİ

Polis Akademisi Başkanlığı, FYO Şube Müdürlüğü
Necatibey Cad.No:108 Anıttepe ÇANKAYA / ANKARA

TELEFON : 0 312 412 12 35 – 37
İNTERNET ADRESİ : www.pa.edu.tr
MÜRACAAT TARİHLERİ : 20 Eylül – 01 Ekim 2010
SINAV TARİHLERİ
Fiziki Yeterlilik Sınavı : 5 Ekim 2010
Mülakat Sınavı : 6-7 Ekim 2010

 

FYO Giriş Sınavı Hakkında Genel Bilgiler

1- Fiziki Yeterlilik Sınavı ( 5 Ekim 2010)
Fiziki yeterlilik sınavları uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve bayan adayların sınavları farklı normlara göre değerlendirilir. Fiziki yeterlilik sınavı dört aşamadan oluşur.
a) 100 Metre koşu
b) Mekik çekmek (2 Dakika yardımlı)
c) Sınav çekmek (2 Dakika)
d) Durarak uzun atlama.

Dört aşama sonunda adayın aldığı puanlar toplanarak dörde bölünür. Böylece adayın fiziki yeterlilik sınavından aldığı kesin puanı ortaya çıkar. Başarılı olmak için 100 üzerinden 70 almak zorunludur.

Puan tabloları aşağıdadır:

 

2- Mülakat Sınavı (6-7 Ekim 2010)

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar sınav komisyonunca mülakata tabi tutulurlar.
Mülakat sınavı aşağıda öngörülen esaslara göre yapılır:
 Mülakat sınavında aday;
a) Sağlık özellikleri,
b) Konuşma özellikleri,
c) Fiziki görünüş özellikleri,
d) Kendine güven derecesi,
e) Kavrama ve ifade kabiliyeti
olmak üzere beş özellik yönünden değerlendirilir.
 Mülakat sınavında adaylar öncelikle komisyonda bulunan doktor tarafından anemnez ve fiziki muayeneye tabi tutulur, muayene sonucunda anormalliğe rastlanması halinde veya aday, genel fiziki görünüşünde polislik mesleği yönünden uygunsuz ise Komisyonun vereceği ortak kararla başarısız sayılır.
 Komisyonda bulunan doktorun kontrolünden geçen adaylara komisyon üyelerinin her biri adayın yukarıda tanımlanan beş alandaki her bir özelliğini değerlendirerek 100 puan üzerinden adayın başarı puanını tespit ederler, beş komisyon üyesinin verdiği puanlar toplanarak 5’e bölünür ve böylece adayın 100 üzerinden mülakat sınavı başarı puanına ulaşılır.
 Puanların eşitliği halinde komisyon üyeleri yeni bir puanlama yapmadan adaylar için ikinci bir oylama yaparlar. Oylama sunucunda salt çoğunluğa ulaşan aday başarılı sayılır. Aynı bölüm için müracaat eden adaylar için mülakat sınavından aldıkları puan esas alınarak asil ve yedek olmak üzere başarı listesi düzenlenir.

SAĞLIK ŞARTLARI

FYO’ya alınacak öğrenci adaylarında aşağıda belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki ( A ) dilimi sağlık şartları aranır. Aday öğrencilere sağlık kurulu raporları fakültenin denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.
( A ) DİLİMİ SAĞLIK ŞARTLARI
I- Dahili ve Harici Hastalıklar
1) Hematoloji, kardiyoloji , gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
Ancak;
a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
b) İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar,
c) İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG’de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS) , ektopik atımlar ve sağ dal blokları,
d) Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, dextropozisyon ve situs inversus totalis olanlar,
e) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,
f) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,
g) Komplikasyonsuz apandektomi ve kolesistektomi operasyonları,
h) Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları,
i) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
j) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,
k) İleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,
öğrenciliğe engel değildir.
2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.
3) Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.
4) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde bedensel ve hormonal gelişim devam etmekte olduğundan; aşağıda verilen yaş-boy tablosuna göre değerlendirme yapılır.

Yaş Erkeklerde Boy (cm) Kızlarda Boy (cm)
________________________ ________________
13 yaşından gün almamış olan 139 144
14 yaşından gün almamış olan 144 147
15 yaşından gün almamış olan 151 151
16 yaşından gün almamış olan 156 156
17 yaşından gün almamış olan 160 160

5) Polis Koleji’nden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına alınacak öğrencilerde boy ve beden kitle indeksi şartı aranmaz.
6) Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.
7) Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
8) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde hormonal gelişim henüz tamamlanmadığından genital sistemdeki tali cinsiyet karakteri denilen özellikler öğrenciliğe kabulde dikkate alınmaz.
II- Solunum Sistemi Hastalıkları
Tam ve sağlam olacaktır. Toraksa ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sisteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
Ancak:
1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,
2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları (Tüberküloz hariç) olanlar,
öğrenciliğe kabul edilir.
III- Kulak, Burun, Boğaz, Ağız ve Diş Hastalıkları
Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.
Ancak:
1) Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm.ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri, (prognatileri)
2) Ön grup (anterior bölge) haricinde sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişleri ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 5’den az kısmi diş noksanlıkları,
3) Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olan diş çürükleri,
4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,
5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları,
6) (Değişik madde: 26/09/2007- 26655 S.R.G Yön/5.md.)
Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 1 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.
7) (Değişik madde: 26/09/2007- 26655 S.R.G Yön/5.md.)
Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ile polis meslek eğitim merkezi müdürlüğüne alınacak öğrencilerde refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı
en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.
öğrenciliğe kabul edilir.
IV- Göz Hastalıkları
1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.
3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.
4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.
5) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır.
6) Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır.
7) Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına alınacak öğrencilerde refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçmeyecektir. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/10 olacaktır.
V- Ürogenital Sistem ve Kadın Hastalıkları
Üriner ve genital sistemler yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır.
Ancak:
1) Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,
2) Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,
3) İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,
4) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)
5) Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar,
öğrenciliğe kabul edilirler.
VI- Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları
Not : Eklemlerin normal hareket açısı Şekil – 1,2,3,4,5,6 da gösterilmiştir.
Tam ve sağlam olacaktır. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.
Ancak;
1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.
2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
VII- Sinir Sistemi Hastalıkları
Tam ve sağlam olacaktır.
VIII- Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları
Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır.
IX- Cilt Hastalıkları
Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. (Ek cümle: 26/09/2007- 26655 S.R.G Yön/6.md.) Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder.
Ancak;
1) Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,
2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
3) Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi,
olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
X- Onkoloji
Tam ve sağlam olacaktır.

 

Kılavuzu PDF formatı ile görmek için tıklayın

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET