2015 FYO alımları hakkında sıkça sorulanlar

alımları hakkında merak edilenleri bir başlık altında topladık. 2500 kişinin alınması çok önemli bir gelişmedir. Bu gelişmeyi tüm yakınlarınıza duyurun.

 

 

1) SORU : Fakülte Yüksekokullar (FYO) amacı nedir?
CEVAP : Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında personel ihtiyacını karşılamak üzere Ankara, İstanbul, İzmir illerinde bulunan devlet üniversitelerinin (Ankara Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi,Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyetler Üniversitesi,Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir İleri Teknoloji Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)nin 4, 5 ve 6 yıllık fakültelerinde okuyan öğrencileri bünyesine alarak, fakültelerindeki eğitimlerinin yanı sıra, polis mesleki eğitim ve disiplin kuralları çerçevesinde eğitim-öğretim veren Polis Akademisi Başkanlığına bağlı bir birimdir.

2) SORU: Öğrenci kaynağı nedir
CEVAP: Okutulacak öğrencilerin kaynağını; devlet üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumaya hak kazanmış veya okumakta olan
a) Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü sınıf,
b) Beş yıllık fakülteler için: dördüncü ve beşinci sınıf,
c) Altı yıllık fakülteler için: beşinci ve altıncı sınıf,
öğrencileri oluşturur.

3) SORU: FYO kontenjanı (öğrenci bölümleri ve sayısı) nasıl tespit edilir?

CEVAP: Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilir.

4) SORU: FYO öğrenciliğine alınacak adaylarda aranılan şartlar nelerdir?

CEVAP : FYO aday öğrencilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) İlgili Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
Bu yönetmeliğe göre okutulacak öğrencilerin kaynağını, devlet üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumakta olan;
a) Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü sınıf,
b) Beş yıllık fakülteler için: dördüncü ve beşinci sınıf,
c) Altı yıllık fakülteler için: beşinci ve altıncı sınıf,
öğrencileri oluşturur.

c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılmak kaydıyla Eğitime başlayacağı yılın l Ekim tarihi itibariyle; üçüncü sınıfa devam edecekler için 26 yaşından, dördüncü sınıfa devam edecekler için 27 yaşından, beşince sınıfa devam edecekler için 28 yaşından, altıncı sınıfa devam edecekler için 29 yaşından gün almamış olmak,
ç) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan FYO ya alınacak adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak.
d) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
e) Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.
f) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak.
g) Genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu suçlardan herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
ğ) Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası almamış olmak.
h) İlgili devlet üniversitelerinin ekstern (devam durumu olmayan yükseköğretim) programlarında olmamak (Örgün, 1’ inci ve 2’ inci öğretimde olmak).
ı) Devlet Üniversitelerinin dört yıllık fakülteleri için üçüncü veya dördüncü sınıfında, beş yıllık fakülteleri için dördüncü veya beşinci sınıfında, altı yıllık fakülteleri için beşinci veya altıncı sınıfında okuyor olmak, belirtilen sınıflarda okuyan öğrencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak.
i) Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak.
j) 26/9/2004  tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
l) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarından disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.
Fakülte veya yüksekokullar sınavını kazanan adaylardan, kesin kayıtları yapılıncaya kadar adaylarda aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin, adaylığı Başkanlık onayı ile sona erdirilir.

5) SORU : Başvuruda istenen belgeler nelerdir?

(1) Tespit edilen öğrenim dallarını kazanan veya bu öğrenim dallarında öğrenimlerine devam eden aday öğrenciler Başkanlıkça belirlenen ve duyurulan süre içinde;
a) Sınav başvuru dilekçesi,
b) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,
c) 2 adet vesikalık fotoğraf,
ç) Emniyet Genel Müdürlüğü adına Yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrenci olarak kabul edileceği sınıfa kadar, öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu derslerdeki başarısını gösteren onaylı not döküm belgesi,
d) Fakülte veya yüksekokulundaki öğrenim gördüğü sınıfını gösteren kurumunca onaylı öğrenci belgesi,”
e) Fakülte veya yüksekokulundaki disiplin durumunu gösteren kurumunca onaylı belge,”
f) Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına dair yazılı beyanı,
Başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

6) SORU: FYO öğrenciliğine alınacak adaylarda aranılan  sağlık şartları nelerdir ?

CEVAP : Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

7) FYO Öğrenciliğine nasıl başvurulur?

İNTERNET ÖN  BAŞVURU TARİHLERİ: 25 Eylül 2014-10 Ekim 2014 Saat:17.00’ ye kadar ön başvuru yapılır.

ŞAHSEN BAŞVURU,  FİZİKİ YETERLİLİK,  MÜLAKAT YERLERİ VE TARİHLERİ: İnternet üzerinden ön başvuru yapan adayların; 15 Ekim 2014 ile 24 Ekim 2014 tarihleri arası (bu tarihler dahil) şahsen başvuruları kabul edilecektir. Başvurular randevu usulü olacaktır. Başvuru günleri ve saatleri (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısında ilan edilecektir. Adaylar bağlantıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte geleceklerdir.

MÜRACAAT YERLERİ
ANKARA İÇİN
MÜRACAAT ADRESİ :
  Polis Akademisi Başkanlığı, FYO Şube Müdürlüğü, Necatibey Caddesi No:108, Anıttepe, ÇANKAYA / ANKARA

İSTANBUL İÇİN
MÜRACAAT ADRESİ :
 Yeşilköy Mah. Eski Halkalı Cad. Şehit Özcan Canik Sk. No:1 FLORYA / İSTANBUL

İZMİR İÇİN
MÜRACAAT ADRESİ :
  Çaldıran Mah. Menderes Cad. No: 437 BUCA / İZMİR

DUYURU
FİZİKİ YETERLİLİK VE MÜLAKAT SINAVI:
15 Ekim 2014 – 25 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Randevular (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısından duyurulacaktır. Adaylar başvuru belgelerinin teslim alınmasının hemen sonrasında fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına alınacaktır. Adaylar spor kıyafetlerini şahsen müracaata geldiklerinde beraberinde getireceklerdir.

8) SORU :FYO sınav yeri ve zamanı nasıl belirlenir?
CEVAP :Sınavlar, Başkanlıkça belirlenen tarih ve yerlerde yapılır. Sınavın aşamalarıyla ilgili yer ve zaman duyuruları (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısından takip edilir. Sınava katılacak adaylar, (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısındaki duyuruları takip etmekle yükümlüdürler.

9) SORU: FYO giriş sınavı nasıl yapılır?

    CEVAP:
1- Fiziki Yeterlilik Sınavı
Fiziki yeterlilik sınavları uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve bayan adayların sınavları farklı normlara göre değerlendirilir. Fiziki yeterlilik sınavı dört aşamadan oluşur.
a) 100 Metre koşu
b) Mekik çekmek (2 Dakika yardımlı)
c) Şınav çekmek (2 Dakika)
d) Durarak uzun atlama.
2- Mülakat Sınavı
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar sınav komisyonunca mülakata tabi tutulurlar.

10) SORU : FYO’ ya kaydı  yapılan öğrencilerin barınma ve yemek ihtiyaçları nasıl karşılanır?
CEVAP :FYO öğrenciliğine kaydı yapılan öğrencilerin tüm iaşe ve ibateleri Polis Akademisi Başkanlığınca karşılanır.

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

2015 FYO alımları hakkında sıkça sorulanlar” için 102 yorum

 • 28 Eylül 2016 tarihinde, saat 11:09
  Permalink

  Arkadaşlar şimdi diyelim ki, IZMIR,ISTANBUL,ANKARA bu 3 şehirden birinde devlet universitesinde 4 yıllık fakülte okuyorum.3. Sınıfında fyo ya başvuru yaptigimda okuduğum bölümle ilgim alakam kesiliyormu yoksa ikisini birden mi okuyorum.
  *
  ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  Yanıtla
 • 5 Ağustos 2016 tarihinde, saat 23:16
  Permalink

  2016 yılı için alim varmı ?

  Yanıtla
 • 23 Temmuz 2016 tarihinde, saat 18:14
  Permalink

  Merhaba ben seneye dokuz Eylül Üniversitesinde kamu yönetimi okusam üçüncü yılda fyo ya başvuru yapsam olur mu sizce

  Yanıtla
  • 4 Eylül 2016 tarihinde, saat 23:02
   Permalink

   hilal bende deu kamu okuyorum evet 3. ve 4. sınıfta girebiliyoruz İzmirde okuduğumuz için benimde hedefim o oldugundan araştırdım endişen olmasın

 • 3 Temmuz 2016 tarihinde, saat 04:34
  Permalink

  Iyi aksamlar kolay gelsin ben arastirma yaptim fakat bir sonuc bulamadim 2014-2015 yilimda fyo’da alim olmus sadece bu senemi icinmiydi yoksa 2015-2016 yilindada alim oldumu? Olduysa bu senede alim olucakmi bir bilginiz varmi? Simdiden tesekkurler

  Yanıtla
 • 23 Haziran 2016 tarihinde, saat 19:47
  Permalink

  Fyo alımları 2016-2017 döneminde olacak mı?

  Yanıtla
 • 17 Nisan 2016 tarihinde, saat 02:37
  Permalink

  ben mersinde okuyorum sadece izmir ankara da ve istanbulda yapıl muş fyo alımları başka illerde başlarmı alımlar acaba ?

  Yanıtla
 • 22 Aralık 2015 tarihinde, saat 22:32
  Permalink

  ben karadeniz teknik universitesinde okuyorum. fyo icin izmir devlet universitelerinden birine yatay gecis yapsam yinede basvurabilir miyim.

  Yanıtla
 • 21 Aralık 2015 tarihinde, saat 12:47
  Permalink

  Bu uc sehirde okumak mecbur mu baska sehirde lisans bolumu okuyor olsak olmuyor mu ama bu cok adaletsizce degil mi

  Yanıtla
 • 7 Eylül 2015 tarihinde, saat 13:19
  Permalink

  Obline bi basvuru yapikacak mi yoksa direk bankaya mi yatiriyoruz

  Yanıtla
 • 12 Temmuz 2015 tarihinde, saat 15:13
  Permalink

  Istanbulda ozel okulda tam burslu okuyorum.Basvurma olanagi mevcut mu ?

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2015 tarihinde, saat 11:59
  Permalink

  İSTANBUL ÜNIVERSITESI AUZEF TE OKUYOR OLSAK GIREBILIRMIYIZ FYO YA

  Yanıtla
 • 23 Haziran 2015 tarihinde, saat 18:13
  Permalink

  Merhaba Ankara İstanbul ve izmir üniversiteleri diyor sadece bu şehirlerde okuyan öğrencilermi ? ben kütahyada okuyorum alım yapılsa giremezmiyim ?

  Yanıtla
  • 25 Haziran 2015 tarihinde, saat 00:33
   Permalink

   Üç ilin haricinde okuyanlar giremiyor.Danıştay’a dava açabilirsin.Anayasa aykırı bir durum zaten.Ama PAEM ler Eylül 2015 ayında açılması planlandığından FYO dan alım 2016 yılı için zor görünüyor alınsa bile alım yapılacak alanlar çok kısıtlı olacaktır.Kriminoloji alanlarına yönelik alanları tercih edebilirler.Diğer ihtiyaçları PAEM lerden ve Meslek içinden karşılayacaklar.Polslik ihtisas alanları hariç tecrübei bir meslek olduğu malum.

 • 14 Haziran 2015 tarihinde, saat 18:48
  Permalink

  Arkadaşlar 2015 te alim olacak mi

  Yanıtla
 • 4 Şubat 2015 tarihinde, saat 21:30
  Permalink

  Meraba ben bu yilin bir dersini almasam o ders alttan gibi kabul edilir mi yoksa Basvuru hakkim tamamen yanar mi suan ona gore ders secimi yapicam acil cevap verebilirseniz cok sevinirim

  Yanıtla
  • 5 Şubat 2015 tarihinde, saat 12:23
   Permalink

   Bu tarihten sonra FYO’ya alım olmayacağı bilgisine ulaştık. Seneye olacak üniversite mezunlarından KPSS ile Polis Amirleri Eğitim Merkezi sınavına girebilirsiniz.
   Yine kesin bir bilgi olmadığını belirteyim, her an herşey olabilir, takipte kalın.

 • 23 Aralık 2014 tarihinde, saat 12:54
  Permalink

  Celal bayar üniversiteside okullara dahil edilebilir mi ? Çünkü okul manisada gözükmesine rağmen bazı fakültelerin öğrencilerinin çoğu izmirde ikamet edip gidip gelmektedir.örneğin iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin yarısından fazlası izmirdedir.

  Yanıtla
 • 12 Aralık 2014 tarihinde, saat 08:20
  Permalink

  Komiser yardımcılısı karakol veya emniyetlerde mi çalışıyo sadece yoksa akademilerde hoca olarak da görev yapabilir mi? Doğu görevi var mi eş durumundan tayin mümkün mü?
  Önümüzdeki yıl icin hala kararsızm da yardımcı olursanız sevinirim.

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET