2015 FYO alımları hakkında sıkça sorulanlar

alımları hakkında merak edilenleri bir başlık altında topladık. 2500 kişinin alınması çok önemli bir gelişmedir. Bu gelişmeyi tüm yakınlarınıza duyurun.

 

 

1) SORU : Fakülte Yüksekokullar (FYO) amacı nedir?
CEVAP : Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında personel ihtiyacını karşılamak üzere Ankara, İstanbul, İzmir illerinde bulunan devlet üniversitelerinin (Ankara Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi,Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyetler Üniversitesi,Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir İleri Teknoloji Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)nin 4, 5 ve 6 yıllık fakültelerinde okuyan öğrencileri bünyesine alarak, fakültelerindeki eğitimlerinin yanı sıra, polis mesleki eğitim ve disiplin kuralları çerçevesinde eğitim-öğretim veren Polis Akademisi Başkanlığına bağlı bir birimdir.

2) SORU: Öğrenci kaynağı nedir
CEVAP: Okutulacak öğrencilerin kaynağını; devlet üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumaya hak kazanmış veya okumakta olan
a) Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü sınıf,
b) Beş yıllık fakülteler için: dördüncü ve beşinci sınıf,
c) Altı yıllık fakülteler için: beşinci ve altıncı sınıf,
öğrencileri oluşturur.

3) SORU: FYO kontenjanı (öğrenci bölümleri ve sayısı) nasıl tespit edilir?

CEVAP: Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilir.

4) SORU: FYO öğrenciliğine alınacak adaylarda aranılan şartlar nelerdir?

CEVAP : FYO aday öğrencilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) İlgili Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
Bu yönetmeliğe göre okutulacak öğrencilerin kaynağını, devlet üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumakta olan;
a) Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü sınıf,
b) Beş yıllık fakülteler için: dördüncü ve beşinci sınıf,
c) Altı yıllık fakülteler için: beşinci ve altıncı sınıf,
öğrencileri oluşturur.

c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılmak kaydıyla Eğitime başlayacağı yılın l Ekim tarihi itibariyle; üçüncü sınıfa devam edecekler için 26 yaşından, dördüncü sınıfa devam edecekler için 27 yaşından, beşince sınıfa devam edecekler için 28 yaşından, altıncı sınıfa devam edecekler için 29 yaşından gün almamış olmak,
ç) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan FYO ya alınacak adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak.
d) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
e) Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.
f) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak.
g) Genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu suçlardan herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
ğ) Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası almamış olmak.
h) İlgili devlet üniversitelerinin ekstern (devam durumu olmayan yükseköğretim) programlarında olmamak (Örgün, 1’ inci ve 2’ inci öğretimde olmak).
ı) Devlet Üniversitelerinin dört yıllık fakülteleri için üçüncü veya dördüncü sınıfında, beş yıllık fakülteleri için dördüncü veya beşinci sınıfında, altı yıllık fakülteleri için beşinci veya altıncı sınıfında okuyor olmak, belirtilen sınıflarda okuyan öğrencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak.
i) Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak.
j) 26/9/2004  tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
l) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarından disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.
Fakülte veya yüksekokullar sınavını kazanan adaylardan, kesin kayıtları yapılıncaya kadar adaylarda aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin, adaylığı Başkanlık onayı ile sona erdirilir.

5) SORU : Başvuruda istenen belgeler nelerdir?

(1) Tespit edilen öğrenim dallarını kazanan veya bu öğrenim dallarında öğrenimlerine devam eden aday öğrenciler Başkanlıkça belirlenen ve duyurulan süre içinde;
a) Sınav başvuru dilekçesi,
b) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,
c) 2 adet vesikalık fotoğraf,
ç) Emniyet Genel Müdürlüğü adına Yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrenci olarak kabul edileceği sınıfa kadar, öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu derslerdeki başarısını gösteren onaylı not döküm belgesi,
d) Fakülte veya yüksekokulundaki öğrenim gördüğü sınıfını gösteren kurumunca onaylı öğrenci belgesi,”
e) Fakülte veya yüksekokulundaki disiplin durumunu gösteren kurumunca onaylı belge,”
f) Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına dair yazılı beyanı,
Başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

6) SORU: FYO öğrenciliğine alınacak adaylarda aranılan  sağlık şartları nelerdir ?

CEVAP : Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

7) FYO Öğrenciliğine nasıl başvurulur?

İNTERNET ÖN  BAŞVURU TARİHLERİ: 25 Eylül 2014-10 Ekim 2014 Saat:17.00’ ye kadar ön başvuru yapılır.

ŞAHSEN BAŞVURU,  FİZİKİ YETERLİLİK,  MÜLAKAT YERLERİ VE TARİHLERİ: İnternet üzerinden ön başvuru yapan adayların; 15 Ekim 2014 ile 24 Ekim 2014 tarihleri arası (bu tarihler dahil) şahsen başvuruları kabul edilecektir. Başvurular randevu usulü olacaktır. Başvuru günleri ve saatleri (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısında ilan edilecektir. Adaylar bağlantıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte geleceklerdir.

MÜRACAAT YERLERİ
ANKARA İÇİN
MÜRACAAT ADRESİ :
  Polis Akademisi Başkanlığı, FYO Şube Müdürlüğü, Necatibey Caddesi No:108, Anıttepe, ÇANKAYA / ANKARA

İSTANBUL İÇİN
MÜRACAAT ADRESİ :
 Yeşilköy Mah. Eski Halkalı Cad. Şehit Özcan Canik Sk. No:1 FLORYA / İSTANBUL

İZMİR İÇİN
MÜRACAAT ADRESİ :
  Çaldıran Mah. Menderes Cad. No: 437 BUCA / İZMİR

DUYURU
FİZİKİ YETERLİLİK VE MÜLAKAT SINAVI:
15 Ekim 2014 – 25 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Randevular (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısından duyurulacaktır. Adaylar başvuru belgelerinin teslim alınmasının hemen sonrasında fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına alınacaktır. Adaylar spor kıyafetlerini şahsen müracaata geldiklerinde beraberinde getireceklerdir.

8) SORU :FYO sınav yeri ve zamanı nasıl belirlenir?
CEVAP :Sınavlar, Başkanlıkça belirlenen tarih ve yerlerde yapılır. Sınavın aşamalarıyla ilgili yer ve zaman duyuruları (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısından takip edilir. Sınava katılacak adaylar, (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısındaki duyuruları takip etmekle yükümlüdürler.

9) SORU: FYO giriş sınavı nasıl yapılır?

    CEVAP:
1- Fiziki Yeterlilik Sınavı
Fiziki yeterlilik sınavları uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve bayan adayların sınavları farklı normlara göre değerlendirilir. Fiziki yeterlilik sınavı dört aşamadan oluşur.
a) 100 Metre koşu
b) Mekik çekmek (2 Dakika yardımlı)
c) Şınav çekmek (2 Dakika)
d) Durarak uzun atlama.
2- Mülakat Sınavı
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar sınav komisyonunca mülakata tabi tutulurlar.

10) SORU : FYO’ ya kaydı  yapılan öğrencilerin barınma ve yemek ihtiyaçları nasıl karşılanır?
CEVAP :FYO öğrenciliğine kaydı yapılan öğrencilerin tüm iaşe ve ibateleri Polis Akademisi Başkanlığınca karşılanır.

Comments
 1. Berkay
 2. ömer
 3. Hilal
  • hasan
 4. merve
 5. Gamze
 6. özcan sargın
 7. rabia
 8. gulsum
 9. Nesibe
 10. seda
 11. kadir
 12. Mikail
  • comando
 13. mehmet
 14. aday
  • ayyıldız1923
 15. Cerem Morkoc
 16. esranur

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir