FYO Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavı Uygulama Yönergesi

Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavı Uygulama Yönergesine bakılarak sınavın nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Sınavda tüm adaylara başarılar diliyoruz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI OLARAK

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDA OKUYACAK ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK VE MÜLAKAT SINAVI İLE İLGİLİ YÖNERGE

 

Onay Tarihi                            :14.10.2002

Onay Makamı              :Genel Müdür

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönerge; Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak, Genel Müdürlük adına Fakülte ve Yüksek Öğretim Kurumlarında okutulacak öğrenci adaylarının fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak, Genel Müdürlük adına Fakülte ve Yüksek Öğretim Kurumlarında okumak üzere müracaat eden öğrenci adaylarını kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede yer alan deyimlerden;

Genel Müdürlük                            : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

Başkanlık                                          : Polis Akademisi Başkanlığını,

Başkan                                          : Polis Akademisi Başkanını,

Akademi                                          : Polis Akademisini,

Başkan Yardımcısı                            : FYO Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan

Yardımcısını,

Şube Müdürlüğü                            : FYO Şube Müdürlüğünü,

Şube Müdürü                                          : FYO Şube Müdürünü,

FYO                                                        : Fakülte ve dört yıllık yüksek okulları,

Öğrenci                                          : Emniyet Genel Müdürlüğü adına Fakülte ve Yüksek

Öğretim  Kurumlarında okutulan öğrencileri,

Aday                                                        : Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak, Genel Müdürlük

adına Fakülte ve Yüksek Öğretim Kurumlarında okumak üzere müracaat eden öğrenci adaylarını

ifade eder

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Esas ve Usulleri

 

Sınav Çeşitleri

Madde 5- Giriş sınavı Fiziki Yeterlilik ve Mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.

 

Sınav Komisyonu

Madde 6- (Değişik:13.10.2010/Genel Müdür Onaylı) (1) Komisyonlar, Başkanlık tarafından aşağıdaki şekilde oluşturulur.

a) Müracaat Kabul Komisyonu, Başkanın atayacağı Başkan Yardımcısı başkanlığında, rütbeli personel ve memurdan oluşur.

b) Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Komisyonu, Başkanın atayacağı Başkan Yardımcısı başkanlığında, biri doktor, biri beden eğitimi öğretim elemanı, biri psikolojik danışman veya psikolog olmak üzere Başkanlık Makamınca belirlenecek toplam beş kişiden oluşur.

 

Sınavlara Kimlerin Katılacağı

Madde 7- Müracaat bitim tarihinden önce müracaat etmiş olup, müracaatları kabul edilen adaylar ve Başkanlıkça uygun görülen Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencileri sınavlara katılabilirler,

Polis Koleji mezunları ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencileri fiziki yeterlilik sınavından muaf olup, mülakat sınavında öncelikle değerlendirilirler.

 

Sınav Yeri ve Zamanı

Madde 8- Sınav yeri ve zamanı FYO Şube Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile tespit edilir.

Daha önceden duyurulan zamanda sınav yerinde olmayan adaylar başarısız sayılırlar ve bu adaylar için ikinci bir sınav yapılmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Fiziki Yeterlilik Sınavının Bölümleri

Madde 9- Fiziki yeterlilik sınavları uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve bayan adayların sınavları farklı normlara göre değerlendirilir. Fiziki yeterlilik sınavı dört aşamadan oluşur.

a)      a)       100 Metre koşu

b)      b)    Mekik çekmek (2 Dakika yardımlı)

c)      c)       Şınav çekmek (2 Dakika)

d)     d)      Durarak uzun atlama.

 

Fiziki Yeterlilik Sınavının Değerlendirme Şekli

Madde 10- Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) 100 Metre Koşu: Adayın kısa mesafedeki çabukluğunu ölçer.

Uygulama: Daha önceden hazırlanmış ve ölçülmüş 100 metrelik parkur üzerinde yapılır. Parkurun başlangıç noktasında hazır ve çık komutlarını vermek üzere bir komisyon görevlisi bulunur. Parkurun varış noktasında bulunan diğer komisyon görevlisi de çıkış anında kronometreye basarak zamanı başlatır, adaylar varış noktasına ulaştıkları andaki zamanlarını tespit eder. Tespit edilen zaman Ek-1’de bulunan Tablo-1’deki erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı hazırlanmış olan puan cetveline göre puanlandırılır ve böylece adayın 100 metre koşu bölümünden aldığı puan elde edilir.

 

b) Mekik Çekme (2 Dakika Yardımlı): Mekik, adayın karın kaslarındaki gücü ölçer.

Uygulama: Başlangıç pozisyonunda eller ensede kilitli, dizler bükülü durumundadır. Ayak tabanları ve sırt yere basılı olup, bir yardımcı ayak bilekleri üzerinden tutar. Komisyon görevlisinin başla komutuyla aday başlangıç pozisyonundan doğrularak ellerinin  ve ayaklarının pozisyonunu bozmadan göğsünü dizlerine değdirmesiyle bir tekrar tamamlanmış olur. 2 Dakika içerisinde adayın yaptığı yukarıdaki kurala uygun (nizami) mekik sayısı Ek-1’de bulunan Tablo-2’deki erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı hazırlanmış puan tablosuna göre puanlandırılır ve böylece adayın mekik çekme bölümünden aldığı puan elde edilir.

 

c) Şınav Çekme (2 Dakika): Adayın kol, omuz ve göğüs kaslarının gücünü ölçmeye yarayan bir harekettir. Erkekler ve bayan adayların şınav çekme kriterleri farklıdır.

Uygulama: Erkek adayların başlangıç pozisyonunda yere temas noktaları her iki elinin avuç içleri ve her iki ayak uçlarıdır. Kollar bir omuz genişliğinde açık ve gergin, baş ileriye bakar. Baştan topuklara kadar vücut bir doğru üzerindedir (sırtın kambur veya belin yere yakın olmaması gerekir). Komisyon görevlisinin başla komutuyla aday vücudunun konumunu değiştirmeden dirseklerini bükerek aşağı doğru göğsünü zemine 5 cm. yaklaştırdıktan sonra kollarından itmek suretiyle ilk pozisyonuna geçerek bir tekrarı tamamlamış olur. Erkek adayların 2 dakika içerisinde yaptığı yukarıdaki kurala uygun (nizami) şınav tekrar sayısı Ek-1’de bulunan Tablo-3’deki puan tablosunun erkekler kısmına göre puanlandırılır ve böylece 100 üzerinden adayın şınav çekme bölümünden aldığı puan elde edilir.

Bayan adayların başlangıç pozisyonunda yere temas noktaları her iki elinin avuç içleri ve her iki diz kapaklarıdır. Kollar bir omuz genişliğinde açık ve gergindir. Baş ileriye bakar. Baştan dizlerin zemine temas ettiği yere kadar vücut bir doğru üzerindedir (sırtın kambur veya belin yere yatkın olmaması gerekir) Ayaklar ayak bilekleri üzerine bindirilir ve şınav çekerken ayaklar yere değdirilmez. Komisyon görevlisinin başla komutuyla aday vücudunun konumunu değiştirmeden dirseklerini bükerek aşağıya doğru göğsünü zemine 5 cm. yaklaştırdıktan sonra kollarından itmek suretiyle ilk pozisyonu geçerek bir tekrarı tamamlamış olur. Bayan adayların 2 dakika içerisinde yaptığı yukarıdaki kurala uygun (nizami) yaptığı şınav  tekrar sayısı Ek-1’de bulunan Tablo-3’deki puan tablosunun bayanlar kısmına göre puanlandırılır ve böylece 100 üzerenden adayın şınav çekme bölümünden aldığı puan elde edilir.

 

d) Durarak uzun atlama: Adayın bacaklarındaki patlayıcı gücünü ve sıçrama kabiliyetini ölçer.

Uygulama: Düz zemin üzerine daha önceden ölçülmüş ve çizilmiş 3 metrelik parkur üzerinde yapılır. Aday başlangıç pozisyonunda her iki ayağının ayak parmak uçları sıfır noktasına değecek şekilde çıkışa hazır bulunur. Komisyon görevlisinin çık komutuyla aday vücut ileriye doğru,çift ayak ile en uzak noktaya sıçramaya çalışır. Sıçrama sonunda adayın en gerideki ayak topluluğunun yere temas ettiği nokta ölçülerek adayın kaç metre atladığı tespit edilir. Aday sıçramadan sonra bastığı yerde dengesi bozularak geriye vücudunun her hangi bir noktasıyla temas ederse o nokta geçerli sayılır. Adaylara durarak sıçramada iki deneme hakkı verilir. Denemelerindeki en iyi derecesi esas derecesi  kabul edilir. Adayın sıçrayarak atlayışındaki derecesi Ek-1’de bulunan Tablo-4’deki erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı hazırlanmış puan tablosuna göre puanlandırılır ve böylece 100 üzerinden adayın Durarak Uzun Atlama bölümünden aldığı puan elde edilir.

 

Fiziki Yeterlilik Sınavı Başarı Puanı

Madde 11- Dört aşama sonunda adayın aldığı puanlar toplanarak dörde bölünür. Böylece adayın fiziki yeterlilik sınavından aldığı kesin puanı ortaya çıkar. Başarılı olmak için 100 üzerinden 70 almak zorunludur.

 

Fiziki Yeterlilik Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 12- Fiziki yeterlilik sınav sonuçları aynı gün, içinde sınavın yapıldığı yerde ilan panosuna asılmak kaydıyla duyurulur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olanlar kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınavı için hazır bulunurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mülakat Sınavı

 

Madde 13- Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar sınav komisyonunca mülakata tabi tutulurlar.

 

Mülakat Sınavının İçeriği

Madde 14- Mülakat sınavı adayın;

a) Sağlık özellikleri,

b) Konuşma özellikleri,

c) Fiziki görünüş özellikleri,

d) Kendine güven derecesi,

e) Kavrama ve ifade kabiliyeti

olmak üzere beş özellik yönünden değerlendirilir.

 

 

Mülakat Sınavının Değerlendirme Şekli

Madde 15- Mülakat Sınavı aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Sağlık özellikleri: Tıp doktoru, değerlendirilmelerini anemnez ve fiziki muayene çerçevesinde yapar.

 

b) Konuşma özellikleri: Adayın konuşma özrünün olup olmadığına bakılır.

Konuşma Özrünün Tanımı: Konuşma esnasında dinleyenler konuşanın çoğu kez ne söylediğine değil de nasıl söylediğine dikkat ediyorsa, konuşmayı umduklarından farklı buluyor ve bunlardan ötürü konuşma iletişim görevini yerine getiremiyorsa ve konuşan ne söylendiğini değil de nasıl söyleyeceğini düşünüyor yada o endişe içinde bulunuyorsa, o konuşma özürlü konuşma sayılır.

Konuşma özür türleri ve tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1) Gecikmiş konuşma: Kişinin konuşması kendi yaşından beklenenden çok geri olmasıdır.

2) Ses Bozuklukları: Konuşurken zayıf, hafif bir ses yada dinleyeni rahatsız edecek kadar bağırtılı bir ses; fazla tiz, fazla pes; genzellik-hımhımlık, karı ses; tekdüze (monoton) konuşma diye adlandırılan, esneklik yetersizliği ses bozukluklarıdır.

3) Ekleme (artikülasyon) bozukluğu: Sesin düşürülmesi, atlanması, sesin değiştirilmesi, ses eklemesi, sesin bozulması.

4) Ritim bozukluğu: Kekemelik (başlayamama, yenileme, patlatma, uzatma ve duraklama).

5) Yarık damak, dudak özrüne bağlı bozukluklar: Genzellik bazı ünsüzlerin çıkarılışındaki özürdür.

6) Yabancı dil ve bölgesel konuşma ayrılıklarına bağlı özürler: Tümcelerin kuruluşunun dil bilgisi kurallarına uymaması, konuşmanın perde, vurgu, konuşma hızı ve melodisinde farklılıklar, sesli simgelerin çıkarılış eklenişinde farklılıklar olarak görülür.

7) Duruş özürleri: Başlıca duruş özürleri gevşek duruş, katı duruş, sinirli duruş, bozuk duruş, yönelik güçlüğü, yayın pozisyonu duruşudur.

8) Jest özürleri: Jest yokluğu, jest belirsizliği, jest tutarsızlığı, jest zamansızlığı, jest kopukluğu, jest kabalığı, jeste tik hali.

9) Mimik özürleri: Mimik yokluğu, mimik yetersizliği, mimik tutarsızlığı, mimik zamansızlığı, mimik aşırılığı, mimik değişmezliği, mimikte tik hali.

 

c) Fiziki görünüş özellikleri: Adayın dış görünüş özrü ve davranış tarzı özrü yönünden polislik mesleğine uygun olup olmadığının değerlendirilmesidir.

1) Dış görünüş özrü: Şahsı görenlerden çoğu, kişinin bütününe değil de bazı dış organlarındaki bozuk görünüşe odaklanıyorsa o görünüş, dış görünüş özrü sayılır. Ayrıca adayın dış görünüşü resmi üniformayı taşımaya müsait değilse dış görünüş özürlü kabul edilir.

2) Davranış tarzı özrü: Şahsi davranışlarını görenlerden çoğu şahsın ne yaptığına değil de nasıl yaptığına odaklanıyorsa o davranış, davranış tarzı özrü sayılır.

 

d) Kendine güven derecesi: Adayın kendisini yeterli sayması, davranışlarının sorumluluğunu alması, kolaylıkla suçluluk ve pişmanlık duygularına kapılmaması, aşırı ölçüde mahcupluk duyması, değer ve inançlarına uygun yaşaması, kendi kendini kabul etmesi, kendi cinsiyetini kabul etmesi, başkaları tarafından kabul edildiğine inanması, kişiliğinde önemli ve değerli yönleri olduğuna inanması ve olumsuz yönlerine de kişiliğini bir parçası sayması yönünden değerlendirilmesidir.

 

e) Kavrama ve ifade kabiliyeti özellikleri: Adayın sözel kavrama ve sözel ifade yetenekleri yönünden yeterliliğinin değerlendirilmesidir.

1) Sözel kavrama: Adayın kaynak tarafından kodlanarak gönderilen sözlü bilginin (mesajın) kodunu çözerek (kodu sembolden anlama çevirerek) anlamı kavraması yönünden yeterliliğinin değerlendirilmesidir.

2) Sözel ifade: Adayın bilgi mesajındaki anlamı kavrayarak, onun mesajındaki farklı bir dilde (kendi diliyle yeniden) ifade edebilmesi özelliğinin yeterliliğinin değerlendirilmesidir.

 

Mülakat Sınavı Başarı Puanı

Madde 16- Mülakat sınavında adaylar öncelikle komisyonda bulunan doktor tarafından anemnez ve fiziki muayeneye tabi tutulur, muayene sonucunda anormalliğe rastlanması halinde veya aday; genel fiziki görünüşünde polislik mesleği yönünden uygunsuz ise Komisyonun vereceği ortak kararla başarısız sayılır.

Komisyonda bulunan doktorun kontrolünden geçen adaylara komisyon üyelerinin her bir yukarıda tanımlanan beş alandaki her bir özelliğini değerlendirerek 100 puan üzerinden adayın başarı puanını tespit ederler, beş komisyon üyesinin verdiği puanlar toplanarak 5’e bölünür ve böylece adayın 100 üzerinden mülakat sınavı başarı puanına ulaşılır. Puanların eşitliği halinde komisyon üyeleri yeni bir puanlama yapmadan adaylar için ikinci bir oylama yaparlar. Oylama sunucunda salt çoğunluğa ulaşan aday başarılı sayılır. Aynı bölüm için müracaat eden adaylar için mülakat sınavından aldıkları puan esas alınarak asil ve yedek olmak üzere başarı listesi düzenlenir.

 

Müracaat Sınav Sonuç İlanı

Madde 17- Başarı listesi 24 saat içerisinde Genel Müdürlük tarafından onaylanarak başkanlıkça sınav yapıldığı yerde ilan panosuna asılmak suretiyle duyurulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönerge 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 19- Bu Yönerge hükümlerini Emniyet Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

O L U R

14/10/ 2002

 

İ.Kemal ÖNAL

Vali

Emniyet Genel Müdürü

 
(Ek-1)

 

 

 

TABLO-1

 

100 METRE SÜRAT KOŞUSU
  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PUAN
ERKEKLER 15,1 14,9 14,7 14,5 14,3 14,1 13,9 13,7 13,5 13,3 Saniye
BAYANLAR 18,2 18,0 17,8 17,6 17,4 17,2 17,0 16,8 16,6 16,4 Saniye

 

 

 

TABLO-2

 

MEKİK ÇEKME (2 DAKİKA YARDIMLI)
  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PUAN
ERKEKLER 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 Tekrar
BAYANLAR 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 Tekrar

 

 

 

TABLO 3

 

ŞINAV ÇEKME (2 DAKİKA )
  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PUAN
ERKEKLER 1-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 Tekrar
BAYANLAR 1-04 05-08 09-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 Tekrar

 

 

 

TABLO-4

 

DURARAK UZUN ATLAMA
  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PUAN
ERKEKLER 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 Metre
BAYANLAR 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 Metre

 

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bunları da sevebilirsiniz

FYO Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavı Uygulama Yönergesi” için 33 yorum

 1. Merhabalar. Bn fiziksel mülakatları geçtim bi sonraki aşamaları bekliyorum. Hastanede ayrıntılı şekilde kontrolden de geçeceğiz yanlışım yoksa. Ve benim kolumda birkaç kesik izi var görünmeyen kısımda. Çok fazla da abartılı değil bunlar. Bunlar bana sorun yaratır mı? Dönüş yaparsanız çok sevinirim. Bir de intibak sınavına girecekmişiz bu intibak sınavı nedir bununla ilgili de bilgi alabilir miyim

 2. ben bugün girdim erkeklerinki de aynı o yüzden cevap vereyim dedim dinlenerek çekebiliyosun. sadece bu dinlenmeler yine şınav pozisyonunda ve mekik pozisyonunda oluyo elleri bırakmak yok. bi süre durabiliyosun

 3. hacam bu mekik veya şınav çekerken 2 dakika sürenin içinde olmak koşuluyla 5 veya 10 saniye dinlenererk yapmamız mümkün müdür yoksa sürekli iki dakika sıkıntı birde istenilen rakamlar çok yüksek

 4. Merhaba, benim de mülakata giderken ne giyip gitmem gerektiği konusunda sorularım olacak. 1.si bayan olduğum için takım elbise benim için de şart olur mu? 2.si fiziki mülakat önce oldugu için spor kıyafetle gidip daha sonra üst değiştirmem mi mantıklı? Yardımcı olursanız sevinirim.

 5. Fiziki yeterlilik baya zor değil mi? 70 puan değil de 60 puan olsa daha bir ideal olacak gibi toplam 2500 öğrenciyi 70 puanla seçebilmeleri bana olanaksız geliyor ama görecez

 6. Transkript, öğrenci belgesi isteniyor bu belgeleri götürdüğünde zaten şartları taşımadığınız anlaşılacaktır.

 7. Şu alttan 2 den fazla dersi olanlar, 3 ya da dördüncü sınıf olmayanlar niye başvuruyor anlamak mümkün değil kimi kandırmaya çalışıyolar. Belgelerde transkript isteniyor zaten anlaşılmayacağını mı düşünüyor bu arkadaşlar.

 8. Editor abi bende basvurdum fyo ‘ya bana mulakat tarihi vermis 30.10.214 e abi tek sorun ben üniversite 1.sinifim benim cagrilmamam gerekiyordu aslinda dimi bir aciklarmsn abi kafam karisti

 9. Editör bir başlık gibi bir şey açsan fiziki yeterlilik ve mülakata girenler oraya nasıl olduğunu yazsa çok iyi olur .

 10. fizki yeterlilikten toplamda yetmiş alamazsak direk eleniyo muyuz yoksa puanlar içinde en iyilerden secilme gibi bir durumda olabilr mi bilgilendirirseniz sevinirim…

 11. Başkan bugun fyo mulakatlari basladi ya hani, bi baslik yada soru cevap filan acsan da , spora mulakata girenler neler yaptiklarini anlatsa, girecekler de bilgilense???

 12. Merhaba.ygs den kac puan almamiz lazim.gerekli puani alirsak polislik yazili sinavina nerden calisicaz ve mulakatlara nasil hazirlanicaz ?

 13. Merhaba, başvuruya gittiğimiz zaman yanımızda götürmemeiz gereken belgeler nelerdir? Ön başvuru zamanı yaptığımız ve başvuru tarihini gösteren çıktıların haricindeki?

 14. mrhabalar hocam emeginize saglik cok iyi olmus. ben bir sey merak ediyorm. fiziki sinavda kosu mekik sinav uzun atlamayi arka arkaya mi yapacagiz yoksa dinlenmeye zamanimiz olacak mi? bir de mulakat fiziki sinavdan hemen sonra mi yoksa 1 gun sonra mi olacak. bilgilendiriseniz sevinirim. saygilar

 15. başarılı olursam tarihe geçerim belki 🙂
  teşekkür ederim ayrıca ama once mülakata çağrılmak gerekiyor sanırsam listeleri bekliyorum

 16. iyi günler admin diger sartları tasıyorum ama elimde gorunur yerde dıkıs ızı var ve yuzumde 1 2 yerde kazadan kalma iz var ama yakından bakınca belli oluyor şansımı denemelimiyim yoksa zaman kaybımı olur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir