.

İç Güvenlik Paketi Komisyon Tutanakları Geçici 8. madde son hali

İç güvenlik paketini ele alan TBMM İçişleri Komisyonu 22 Ocak 2015 tarihli toplantısında , ve FYO larda okuyanların atanabilmesi için getirilen sınav şartı ile ilgili değişiklikler yapmışlardır. Buna göre;

Komisyon tutanaklarına buradan ulaşabilirsiniz.

Komisyon üyeleri sadece bir defaya mahsus olarak sınav şartının getirilmemesi gerektiğini bunun tüm EGM atamalarını kapsaması gerektiği savunarak Akademisi mezunlarını da kapsaması gerektiğini belirterek aşağıdaki önergeyi vermişlerdir.

 

 

Komisyon üyelerinden Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in önergesine göre;

Ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki tıbbi, teknik ve mali hizmetler veren daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerine ilişkin kadrolara, emniyet hizmetleri sınıfı dışından da atama yapılabilir. Bu şekilde atama yapılan kadroların hizmet sınıfı, atananların bu kadrolarda bulundukları süre boyunca genel idare hizmetleri sınıfı olarak kabul edilir.”

Eklenen fıkra (Geçici 8. madde yerine) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenime devam edenler dahil, bu Kanun ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu gereğince, polis eğitim kurumlarında ya da Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarı ile tamamlamaları ve eğitim sonunda Polis Akademisi Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.”

 

Gerekçe: Polis eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin temel eğitimden sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında göreve başlama yeterliliklerinin tespiti için sınav şartı getirilmektedir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. (3)’üncü fıkrayı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

 

Görüşülmekte olan 1/995 esas numaralı Kanun Tasarısının çerçeve 13 üncü maddesi ile 4652 sayılı Kanuna eklenen Geçici 8 inci maddenin birinci fıkrasının madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.

Gerekçe: Geçici 8 inci maddenin birinci fıkrası ile düzenlenen konu, Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenmesi öngörülen cümlede, bütün polis eğitim kurumlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlendiğinden, söz konusu fıkranın metinden çıkartılması öngörülmüştür. CELAL DİNÇER (İstanbul) – Neyi amaçladınız burada, biraz açık getirirseniz buna.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Buradaki teknik bir düzenlemeydi ve Hükûmet yetkililerinin talebi üzerine bu düzenlemeyi yaptık. Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 29’uncu maddesinde polis eğitim kurumlarının tamamını kapsadığını ifade ettiklerinden, ayrıca bir düzenlemenin bu geçici 8’inci maddede bulunmasına yer olmadığını özellikle ifade ettiler. Bu nedenle bu, yoksa başka bir saikimiz söz konusu değil. Tekerrüre esas olmasın diye böyle bir düzenleme ve teklifi uygun gördük.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Bu tasarıda ek 29 sonrası bir düzenleme yapmadık, değil mi?

BAŞKAN – Şimdi böyle bir şey yapmadık.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – “Oradaki hüküm şamil.” dedi de gerekçede.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Hayır, hayır. Söz konusu fıkranın metinden çıkarılması öngörüldü.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Anladım yani mükerrer olmasın. Yani, ek 29’da değişiklik yapmadık biz burada. KOMİSYON UZMANI – Tasarının mevcut hâlinde yani tasarıyla eklendi.

BAŞKAN – Biz orada hiçbir düzenleme yapmadık. “Zaten orada bir düzenleme olduğu için ayrıca geçici maddeye bu düzenlemenin konulmasına gerek yok.” diyorlar. O aslında kanunun kendisinde varmış, biz onunla ilgili bir değişiklik yapmadık zaten.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OSMAN GÜNEŞ – Açıklama yapabilir miyim bu konuda?

BAŞKAN – Sayın Bakanım, Allah razı olsun.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OSMAN GÜNEŞ – Efendim, biz az önce madde metninde çıkartılması teklif edilen geçici 8’inci maddeyle sadece şu anda eğitim kurumlarında yani polis eğitim merkezlerinde, polis meslek yüksek okullarında, fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrencilere bu okullardan mezun olduktan sonra bir sınav şartı getirmiştik. Bu tenkit edildi burada. Biz de hak verdik yani niye sadece bunlara sınav? Çünkü, şu anda fakülte ve yüksekokullarda okuyanlar olsun, POMEM’lerde eğitim görenler olsun, polis meslek yüksekokullarında okuyanlar olsun, bunlar mezun olduktan sonra sınava tabi tutulmuyorlardı. Biz şimdi arz ettik konuyu. Bunun daha sağlıklı olacağı kanaatine vardık. Sayın Vekilimizle de, vekillerimizle de paylaştık. Sadece şu anda okuyanlara değil, herkese bundan sonra da devam edecek şekilde aynen bizim kaymakamlık kursu sonu sınavı gibi bir sınav getirildi. Bu sınav getirilince öbür geçici maddenin hükmü kalmadı zaten, bir anlamı kalmadı.

 

İçişleri komisyonu toplantı tutanaklarından alınmıştır. Kaynak belirterek kullanınız.

 

Comments
  1. Kübra
  2. comando
  3. comando
    • can

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir