Polis Kolejine Alınacak Öğrencilerin Sağlık İslemleriyle İlgili Bilgiler

A- HASTANELERDE YAPILACAK TETKİKLER

Aday öğrencilerden istenen Sağlık Kurulu Raporları aşağıda belirtilen muayene, bulgu ve sonuçları ile radyolojik inceleme ve laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını kapsar. Muayene bulgu ve sonuçları, yapılan tetkiklerin değerleri ve sonuçları sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilir.

HASTANELERDE YAPILACAK MUAYENELER

1)   DÂHİLİYE
-Kardiyoloji
-Endokrinoloji
-Nevroloji
-Hematoloji
-Gastroenteroloji
-Romanotoji
-Enfeksiyon Hastalıkları
Not: Dahili hastalıklarda; varsa ilgili spesifik branş uzmanı tarafından, yoksa dahiliye uzmanı tarafından muayeneler yapılacaktır.
2)   GENEL CERRAHİ
3)   SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
4)   KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI
5)   AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
6)   GÖZ HASTALIKLARI
7)   ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
8-   KADIN HASTALIKLARI
9)   KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
10)   SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
11)   RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
12)   CİLT HASTALIKLARI
Not: Gerektiğinde spesifik tıp branşları için ilgili uzman doktorlardan muayeneleri istenebilir.

 

HASTANELERDE YAPILACAK TETKİKLER
-Tam kan sayımı
-Sedimantasyon
-Tam İdrar Tetkiki
-Serum Biyokimyası
-AKŞ
-ALT
-AST
-Üre
1

-Cre
-Seroloji
-VDRL (veya RPR)
-HbsAg
-Anti HIV I-II
-Anti HCV
-HCV RNA (Anti HCV (+) pozitif olanlarda)
-EKG
-Akciğer Grafisi
Not: İlgili uzman doktorlar tarafından gerektiğinde ileri tetkik istenebilir.

B-GENEL SAĞLIK KOŞULLARI
Öğrenci adaylarının bütün sistem muayeneleri normal olacak; kronik, ilerleyici ya da ilerleme ve nüks ihtimali olan bir hastaligi bulunmayacaktır. Yukarıda belirtilen tetkikler yönünden aday tam sağlam olacaktır.
I- DÂHİLi VE HARİCİ HASTALIKLAR
1) Hematoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalıgi bulunmayacaktır.
Ancak;
a)   Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
b)   İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalıgma bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar,
c)   İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG’de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopik atımlar ve sağ dal blokları,
d)   Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamiş dextrokardi, dextropozisyon ve situs
inversus totalis olanlar,
e)   Bir veya iki ekstremitede (alt, list) venöz dolasim yetersizliği yapmamis, hafif yüzeysel
varisler,
f) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonlan,
g) Komplikasyonsuz apandektomi ve kolesistektomi operasyonlan,
h) Tarn şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonlan,
i) Tarn şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
j) Tarn şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonlan,
k) ileri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadigi kanıtlanmis laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,
ogrenciliğe engel değildir.
2

2)   Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar ogrenci adayligına kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı tasryıcı olduğu belirlenenler ogrenciliğe kabul edilir.
3)   Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlar ogrenciliğe kabul edilir. Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV tasiyıcılan ogrenciliğe kabul edilmezler.
4)   Polis Kolejine alınacak ogrencilerde bedensel ve hormonal gelişim devam etmekte
olduğundan; aşağıda verilen yaş-boy tablosuna göre değerlendirme yapılır.

Erkeklerde Boy (cm)       Kızlarda Boy (cm)
13 yaşmdan gün almamış olan (1997 doğumlu)   139   144
14 yaşmdan gün almamış olan (1996 doğumlu)   144   147
15 yaşmdan gün almamış olan (1995 doğumlu)   151   151
16 yaşmdan gün almamış olan (1994 doğumlu)   156   156
5) Polis Kolejine alınacak ogrencilerde hormonal gelişim henüz tamamlanmadığından genital sistemdeki tali cinsiyet karakteri denilen özellikler ogrenciliğe kabulde dikkate alınmaz.
II-   SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Tarn ve sağlam olacaktır. Toraksa ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sisteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastaligi bulunmayacaktır.
Ancak:
1)   İleri tetkiklerle solunum ve dolasim fonksiyonlarını bozmadigi saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve gogus kafesinde diğer minimal şekil bozukluğu olanlar,
2)   İleri tetkiklerle solunum ve dolasim fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıklan olanlar,
ogrenciliğe kabul edilir.
III-   KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastaligi bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.
3

Ancak:
1)   Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve list dişler arasında 6 mm.ye kadar olan alt gene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt gene ilerilikleri, (prognatileri)
2)   Ön grup (anterior bölge) haricinde sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve list çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişleri ile üçümcü büyük azı dişleri haricinde 5’den az kısmi diş noksanlıkları,
3)   Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olan diş çürükleri,
4)   Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tarn ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,
5)   Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonlan, ogrenciliğe kabul edilir.
IV- GÖZ HASTALIKLARI
1)   Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
2)   İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlugu) bulunmayacaktır.
3)   Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer
müdahalesi geçirmemiş olacaktır.
4)   Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekil bulunmayacaktır.
5)   Görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tarn olacaktır.
V-   ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI
Üriner ve genital sistemler yönünden tarn ve sağlam olacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır.
Ancak:
1)   Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya
operasyonla çıkarılmış olanlar,
2)   İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,
3)   İç salgı bozukluğu yapmamis ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamis organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner ve genital sistem operasyonlan geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonlan tarn ve sağlam olmak kaydıyla)
4)   Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar, ogrenciliğe kabul edilirler.
VI-   KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.
4

Ancak;
1)   Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tarn şifa bulmuş, patolojik olmayan, şekilsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.
2)   Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve gift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar ogrenciliğe kabul edilir.
VII-   SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
Tarn ve sağlam olacaktır.
VIII-   RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır.
IX-   CİLT HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomaly bulunmayacaktır. Ancak;
1)   Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumlan,
2)   Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
3)   Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 2 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar ogrenciliğe kabul edilir.

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET