Polis Reformu Yasa Taslağı: PMYO’ların durumu

Polis teşkilatının eğitim kurumlarını yeniden tasarlayan ve düzenleyen Hükümet, bugün TBMM’ye İç Güvenlik Yasa Tasarısını sundu. Tasarının polis eğitimini ilgilendiren kısımlarını özellikle boyutunu irdeleyelim.

 

Bazı PMYO’ların ’lere dönüştürülmesi:

 

İlgili tasarıya göre; sadece POMEM’lerin Polis Yükseköğretim Kanunu içinde isimlendirilmesi ve personelinin durumunu netleştirmek adına eklenmiş bir detaydır.

10 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fikra hükümlerine göre kurulan polis meslek yüksek okulları Bakan onayı ile polis meslek eğitim merkezine dönüştürülebilir. Dönüştürülen polis meslek yüksekokullannda görev yapmakta olan personel, aynca bir işleme gerek olmaksızın polis meslek eğitim merkezi kadro ve görev unvanlarına uygun kadrolara atanmış sayılırlar. Polis meslek eğitim merkezleri Başkanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.”

 

4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu

Polis meslek yüksek okullarının kuruluş, öğrenci kaynakları ve öğretim süresi
Madde 10 – Emniyet Teşkilâtının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere; Maliye Bakanlığının görüşü
alınarak Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Polis Akademisine bağlı, ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-
öğretim ve uygulama yapan polis meslek yüksek okulları açılır.

Buraya yeni paragraf geldi

Polis meslek yüksek okullarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını kazanan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğu kadar lise ve dengi okulları bitirenler arasından yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olanlar alınır.
Polis meslek yüksek okullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. İki yıllık eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayamayanlar ile sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına
yetkili kurullarca karar verilenlerin okulla ilişiği kesilir. Polis meslek yüksek okulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Öğrenimlerini süresi içerisinde başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Teşkilatı kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar.

 

4652 sayılı kanunun 10. maddesi PMYO’ların öğrenci kaynağını açıklar. Lise mezunlarından artık alım olmayacağını veya PMYO’ların tümüyle kapatılacağını hükümet isteseydi, bu kanunun 10. maddesine istedikleri detayları eklerlerdi.

An itibariyle, Türkiye’de 15 adet PMYO ve 15 adet POMEM olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyoruz.

 

Bundan sonra hem POMEM hem de PMYO alımlarının devam edeceğini söyleyebiliriz.

Comments
 1. melike
  • editor
 2. fırat
 3. nisa
  • editor
 4. ahmet
  • editor
 5. Mehmet Karacan
  • editor
  • guven
 6. alper
  • cnr
 7. kemal

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir