POLİSE İKİ YENİ RÜTBE ve BİR BEKÇİ ÖYKÜSÜ…

19 Haziran 2010 tarih ve 27616 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  5997 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 190 sayılı KHK de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Emniyet Teşkilatına önemli değişiklikler getirmiştir. Bu değişiklikler:

 

1.İKİ YENİ RÜTBE

Bilindiği üzere 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13.üncü maddesi  RÜTBELER-MESLEK DERECELERİ ve GÖREV ÜNVANLARI ile ilgili olup, düzenleme benim APK (Araştırma Planlama ve Koordinasyon) Daire Başkanı olduğum dönemde tüm merkez ve taşra birimlerinin görüşü alınmak suretiyle yapılmış ve en son rütbe olarak 10’uncu Meslek Derecesinin Karşılığı olarak Polis Memuru olarak belirlenmiştir. Yeni yürürlüğe giren kanun, 10’uncu meslek derecesinin karşılığı  rütbe olarak “Kıdemli Başpolis Memuru” nu, 11 inci Meslek Derecesinin karşılığı rütbe olarak “Başpolis Memuru” nu, 12 nci Meslek Derecesinin karşılığı rütbe olarak da“Polis Memuru” nu göstermekte, bir başka ifadeyle kanun ,polise “Başpolis Memuru” ve “Kıdemli Başpolis Memuru”adıyla 2 yeni rütbe ve meslek derecesini yenilik olarak getirmektedir.

Hemen belirtmeliyim ki bu tasarı yeni bir tasarı değildir. Yıllardır “Polis Memurlarının yükselme imkanı olmadığı  için yeterince verimli olamadıkları, moral ve  motivasyonlarının bozulduğu, disiplinsiz tutum ve davranışlarında artma görüldüğü, verilen Disiplin Cezalarının tutum ve davranışlarını değiştirmede etkili olmadığı” şeklindeki görüşler hep tartışılmış, Polis Memuru, Kıdemli Polis Memuru, Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru rütbeleri 1993 yılında belirlenmiş ancak isimler üzerinde fikir birliği sağlanamamış, sayıca yeterli olmayan polis Memurunun bu tür ayrım ve rütbe düzeni ile her yerde görevlendirilemeyeceği, takdir yetkisini kısıtlayabileceği  ve benzeri gerekçelerle 1993 koşullarında bu fikirden vazgeçilmiştir.Kanaatimce bugün yürürlüğe girmesi teşkilatımıza ve memurlarımıza olumlu katkı sağlayacaktır.Kıyafet ve Yönetmeliklerde yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemeler ile rütbelere sağlanabilecek farklı maaş ve özlük hakları bu rütbelerin önemini  arttıracak, tersine uygulamalar ise   yeni iki rütbeyi etkisiz kılabilecektir.

Kanun,12 nci Meslek Derecesindeki Polis Memurlarının “Büro Memuru, Ekip Memuru,  Tim Memuru,Karakol Memuru,,Nokta Memuru,Devriye Memuru,Koruma Memuru,Trafik Memuru,Telsiz Memuru ve Memur” Görev Ünvanı ile,11.nci Meslek Derecesindeki Başpolis Memurlarının “Ekip Amiri,Tim Amiri.Devriye Amiri,Grup Amiri,Grup Amir Yrd.,Ekip Amir Yrd.,Büro Amir Yrd.,Büro Memuru ve Ekip Memuru” Görev Ünvanı ile, 10.uncu Meslek Derecesindeki Kıdemli Başpolis Memurlarının”Ekip Amiri,Tim Amiri,Grup Amiri,Büro Amir Yardımcısı,Büro Memuru ve Ekip Memuru” Görev Ünvanı ile görevlendirilebileceklerini belirtmektedir.

Kanuna göre “Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memurunun; Başpolis Memuru ise Polis Memurunun hiyarerşik üstü’dür.” Bildiğiniz gibi “ üst” farklı birim ve görevlerde bulunanlar arasındaki meslek ilişkisini ifade etmektedir. Kuşkusuz aynı birimde görev yapanlar arasındaki ilişki “Amir-Memur” ilişkisidir. Kanaatimce kanun koyucunun bunu açıkça ifade etmemesi , yalnızca “hiyarerşik üst” den bahsederken amir- memur ilişkisinden bahsetmemesi  önemli bir eksikliktir.

2.KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURU ve BAŞPOLİS MEMURU KADROLARINA ATAMA

Atama ihtiyaç duyulması halinde yapılabilecek. Demek ki öncelikle birimler ve branşlarda ne kadar ihtiyaç olduğu, kısacası bir “Kadro Planlaması” yapılacak.

3.ATAMA KRİTERLERİ

Kanunda, Başpolis Memurluğuna atama için en önemli kriter. “En az 10 yıl fiilen görev yapmış olmak veya 35 yaşından gün almış olmak’ olarak gösterilmiştir. Bir rütbeye atama için “en az 10 yıl fiilen görev yapmak” koşulu, kıdemin çok önemli olduğu bir teşkilatda normal, ancak YAŞ’ın rütbe için koşul olarak konmuş olması anlaşılır değildir. Kanaatimizce YAŞ objektif bir rütbe koşulu olmamalıdır.Kıdemli Başpolis Memurluğuna atanma için koşul ise, Başpolis Memuru olarak fiilen 6 yıl  çalışmış olmak gerekmektedir.

Başpolis Memurluğu ve Kıdemli Başpolis Memurluğuna atanacakların seçiminde;”Meslek Kıdemi, Eğitim Düzeyi, Personelin yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesi, sicil notu, Adli ve İdari Cezalar ile yazılı sınav sonuçları” nın alınacağı kanunda yer almaktadır.

4.EMEKLİLİĞİNE AZ KALMIŞ POLİS MEMURLARINA AYRICALIK

Her yıl ihtiyaç olarak belirlenen  “Başpolis Memuru” sayısının %20 sine kadar olan bölümü,”24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan Polis Memurları için” ayrılacak, bu sayıya göre belirlenecek Polis Memurları yönetmelikte belirlenen Başvuru Şartları, kendi aralarında  düzenlenecek yazılı sınav ve diğer kriterler esas alınarak yapılacak sıralamaya göre Başpolis Memurluğuna atanacaklardır.

5.YENİ İHDAS EDİLEN KADROLAR

Kanunla, Emniyet  Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı için  3-9 Derecelerde 50 Adet Kıdemli Başpolis Memuru, 950 Adet Başpolis Memuru, 1000 Adet Polis Memuru ,toplam 2000 Adet, Taşra Teşkilatı için ise, aynı derecelerde 50 Adet Kıdemli Başpolis Memuru,8950 Adet Başpolis Memuru, 19000 Polis Memuru olmak üzere toplam 28000, Genel Toplam olarak 30.000 Kadro ihdası yapılmıştır.

6.POLİSLİĞİ GİRİŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞME

Polisliğe giriş koşullarından birisi de yaş koşulu olup, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24 üncü maddesi ile düzenlenmiştir.Daha önce herhangibir yüksek öğretim kurumundan mezun olup sınav tarihi itibariyle 27 yaşından gün almayanlar ile askerliğini yapmış ve 29 yaşından gün almamış  erkek  adaylar sınava kabul edilirken, bu süreler 1 yaş arttırılarak 28 ve 30 olarak yeniden düzenlenmiş başka bir ifadeyle bir yaş daha yaşlıların polis olabilmelerine imkan sağlanmıştır.

7.BOMBA İMHA TAZMİNATINDA İYİLEŞTİRME

Yapılan düzenleme ile Bomba Uzmanlarına verilen “Bomba İmha Tazminatı”ndan Damga Vergisi hariç hiçbir vergi ve benzeri kesintinin yapılmayacağı, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun  Ek 26.ncı maddesine ek yapılmak suretiyle iyileştirme yapılmıştır.Hertürlü iyileştirmeyi hak eden bu mensuplarımız için yapılan düzenleme memnuniyet vericidir.

8.YETİM AYLIKLARININ KESİLMEMESİ

Polis Akademisinde öğrenim gören pek çok şehit çocuğunun bulunduğu bilinmektedir. 5510 sayılı Kanunun Geçici 4.üncü maddesinin 5.inci fıkrasının sonuna bir ilave yapılmak suretiyle “Polis Akademisinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin yetim aylıkları bu öğrenimleri süresince kesilmeksizin ödenmeye devam edilir” düzenlemesi yapılmıştır.Bu hüküm 1.10.2008 tarihinden itibaren hüküm ifa edecektir.

9.YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK

Bilindiği üzere Polis Memurları 52 yaşını doldurduklarında Yaş Haddinden Emekli olmakta idiler.5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40.ıncı maddesinde yapılan değişiklikle bu süre 55 olarak değiştirilmiş, polis memurlarına 3 yıl daha fazla çalışma imkanı sağlanmıştır.Teşkilat ve görevliler açısından farklı algılanabilecek bu uygulamanın yararı veya zararını sonuçlarını izledikçe görebileceğiz.

Özetleyecek olursak, 5997  sayılı kanun Emniyet Teşkilatı ve bazı mensuplarını yakından ilgilendiren düzenlemeleri yle dikkat çekmektedir. İnanıyorum ki , Polis Memurları için getirilen rütbeler getirilecek ücret ve diğer özlük hakları iyileştirmeleriyle desteklenerek uygulandığı takdirde teşkilatımıza olumlu katkı sağlayacak, personelimizin moral ve motivasyonunda artmaya ,daha verimli ve daha hukuka uygun hareket etmelerine yol açabilecek,ülkemizin huzur ve güvenliği de bundan nasibini alacaktır.

Toplam 30.000 kadro ihdası, iyi planlanarak uygulandığı ve ihtiyaç olan yerlerde istihdam sağlandığı takdirde kuşkusuz huzur ve güvenliğe  olumlu katkı sağlayacaktır. Kamuoyunda tartışılan” kadrolaşma  ve işsizliği önleme aracı olarak polisliğin kullanıldığı iddialarının” gerçekçi planlama,uygulama ve halkı bilgilendirme yol  ve yöntemleriyle aşılabileceği düşünülmektedir.

BİR BEKÇİ ÖYKÜSÜ…

Bu anlamlı ve güzel öykü Emsal Ergin’e ait olup, sevgili kardeşimiz Feyzullah Arslan tarafından sizlerle paylaşmak amacıyla gönderilmiştir.Kendisine teşekkür ediyor ve öyküyü sizlerle paylaşıyoruz.

“Devlet, bir gün geniş ve boş bir araziye geceleri göz, kulak olacak, 500 TL. maaşla bir bekçiyi işe almaya karar verir.

Bir süre sonra düşünülür; “peki ama talimatlar olmadan bekçi işini nasıl yapacak”

Bir  Planlama birimi kurulur ve planlamayı yapmak üzere, 750 şer TL maaşla, iki kişi işe alınır. Bir süre sonra: “İşlerini  yapıp yapmadıklarını nasıl kontrol edeceğiz?” diye düşünülerek 1.000’er TL maaşla iki denetmen daha işe alınır. Biri denetim yapar. Diğeri raporları yazar.

Bir süre sonra:  “Bunların maaşları hesaplanıp nasıl ödenecek” diye tartışılır ve 1.500 er TL maaşla, 1 Mali Müşavir, 1 Katip, 1 de istatistikçi işe alınır.

Bir süre sonra. “Peki bunlardan kim sorumlu olacak” diye düşünülür ve 5.000 TL maaşlı 1 Müdür ve 3.000 ‘er TL maaşla 2  Müdür Yardımcısı işe alınır. Bir süre sonra, ülkede  Ekonomik Kriz çıkar ve bütçedeki masrafları kısmak  için Bekçi işten çıkartılır…”

Harika bir çözüm…Kuşkusuz problemi doğru tespit etmek, doğru çözümü de beraberinde getirirken, problemi yanlış teşhiş etmek, yeni hatalar ve çözümsüzlüğe de yol açabilecektir. Çağımızın problemi KOORDİNASYON ve İLETİŞİM dir. Kurumlar sürekli büyüyorlar. Koordinasyon için kurulan birimlerin çoğu kısa bir zaman sonra  koordinasyona kendileri ihtiyaç duyuyorlar…

 

Dr. Ahmet Nihat DÜNDAR E.1.Sınıf Emniyet Müdürü, Kamu Yönetimi Uzmanı, Siyaset ve Yönetim Bilimi Doktoru.

Kaynak

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET