Polis Koleji Tarih oluyor

3 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede “Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” değiştirilerek şu an Polis Kolejinden Güvenlik Bilimleri Fakültesine geçişler durduruldu.

 

Yakınlarda Sabah gazetesinin haberlerine göre Polis Akademisinin kapatılacağını öğrenmiştik. Haliyle Polis Koleji öğrencilerinin durumu da kapatılması düşünülen Polis Akademisi için engel teşkil ediyordu. Hükümet haberlerini duyduğumuz kapatılma işleminin ön hazırlıklarına başlamış bulunuyor.

Polis koleji mezunları Güvenlik Bilimleri Fakültesine geçmek isterlerse sınava girecekler. Sınavlarda başarılı olurlarsa akademide okumaya devam edecekler. Yönetmelik değişikliği ile Polis Koleji mezunlarına polis memuru olma yolu sınavsız olarak verilmiş. 

Direk biz polis kolejini kapattık ne haliniz varsa görün denemediği için yönetmelik değişikliği ile bu yolu tercih etmiş olabilirler. Bence polis koleji mezunlarını da sınav yapılmasına rağmen almak istemeyeceklerdir. Kapatmayı düşündüğünüz bir okula 4 yıl daha eğitim verdirmenin bir mantığı yoktur.

Polis koleji mezunları eğitim sistemimiz içinde çok başarılı ileri zeka düzeyine sahip öğrencilerden oluşmaktadır. Onlara tavsiyem üniversiteye odaklanmaları yönündedir.

 

Değişen Yönetmeliğin tam metni: 03.06.2014

İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fakültenin Öğrenci Kaynağı”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülteye alınacak Polis Koleji mezunları ile lise ve dengi okul mezunlarının sayısı her yıl Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki “Üçüncü Bölüm başlığı” ibaresi eklenmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Duyuruları, Başvuru Zamanı ve Adaylarda Aranacak Şartlar”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Polis Koleji mezunları ile lise ve dengi okul mezunlarının fakülteye giriş sınavı ile ilgili başvuruları, Başkanlıkça belirlenen tarihler arasında yapılır. Başvurunun ne şekilde yapılacağı Başkanlıkça belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki “Dördüncü Bölüm başlığı” ibaresi eklenmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Polis Koleji Mezunlarının Fakülteye Alımı”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 ncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Polis Koleji mezunlarının fakülteye alınması

MADDE 10 – (1) Polis Koleji mezunlarının değerlendirilmesi ve seçme işlemi ile ilgili komisyonlar Başkanlıkça aşağıdaki şekilde oluşturulur.

a) Müracaat Kabul Komisyonu: Komisyon Başkanı ve iki rütbeli personel ve yeterince görevlendirilen memurdan oluşur.

b) Fiziki Yeterlilik Komisyonu: Komisyon Başkanı, 3 rütbeli personel ve 1 beden eğitimi öğretim elemanından oluşur.

c) Mülakat Komisyonu: Komisyon Başkanı, 2 rütbeli personel ve 2 öğretim üyesi personelden oluşur.

(2) Polis Koleji mezunlarının değerlendirilmesi ve seçme işlemi fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

a) Fiziki yeterlilik, ilgili komisyon tarafından uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve bayan adayların sınavları farklı kurallara göre değerlendirilir. Dekanlıkça hazırlanıp Başkanlıkça onaylanacak kurallara göre yapılacak fiziki yeterlilikte, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek karar formuna işlenir. Fiziki Yeterlilikte alınan puan aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilanen tebliğ edilir.

b) Mülakat ilgili komisyon tarafından aday görülerek yapılır. Mülakatta adaydan sözlüye esas olmak üzere Dekanlıkça belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisi çektirilerek, kartta yazılı konu hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası komisyon adayı değerlendirir. Değerlendirme, konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma ve sözlü ifade becerisi olmak üzere dört kriter üzerinden yapılır. Komisyon üyeleri her bir kriter için ortak puan verir. Değerlendirme her bir kriter için 25 puan üzerinden yapılır. Bu puanlama, değerlendirme karar formuna işlenir ve aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilanen tebliğ edilir. Mülakat komisyonu kararına itiraz edilemez.

(3) Polis Koleji mezunlarının başarı listesinin düzenlenmesi;

a) Polis Koleji mezuniyet notunun %25’i, fiziki yeterlilikte alınan puanının %25’i ile mülakatta alınan puanın %50’sinin toplamına göre en yüksek puandan başlanarak başarı sıralaması Başkanlıkça yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması halinde mülakat notu daha yüksek olan aday tercih edilir.

b) Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın %30’u kadar öğrenci yedek olarak ilan edilir. Diğerleri başarısız sayılır.

(4) Başkanlıkça yapılacak değerlendirme ve seçme sonucu asıl, yedek ve başarısız adaylar aynı gün elektronik ortamda ilanen tebliğ edilir.

(5) Asıl, yedek ve başarısız öğrenci listesi, diğer işlemleri yapılmak üzere Polis Kolejine gönderilir.

(6) Başarısız sayılan aday başvuru şartlarını taşıması halinde sonraki yıllar için fakülteye alınması için müracaat edebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A maddesi eklenmiştir.

“Fakülteye giremeyen Polis Koleji mezunları

MADDE 10/A – (1) Fakülteye giremeyen Polis Koleji mezunları talep etmeleri halinde, Polis Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilir.

(2) Polis Meslek Yüksekokuluna yerleştirilmek istemeyen Polis Koleji mezunları, genel hükümlere göre Polis Kolejine girerken düzenlenen yüklenme senedinden muaf tutulurlar.

(3) Polis memuru olarak atanan Polis Koleji mezunları genel hükümlere göre mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirirler. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan veya aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak öderler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinden önce gelmek üzere aşağıdaki “Beşinci Bölüm başlığı” ibaresi eklenmiştir.

“BEŞİNCİ BÖLÜM

Lise ve Dengi Okul Mezunlarının Fakülteye Alımı”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lise ve dengi okul mezunlarının sınav zamanı ve yeri

MADDE 11 – (1) Lise ve dengi okul mezunlarının alımı ile ilgili sınavlar, Dekanlıkça tespit edilerek Başkanlıkça onaylanan takvime göre ilan edilir. Sınav yerleri Başkanlıkça belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lise ve dengi okul mezunları ile ilgili sınavlar

MADDE 12 – (1) Lise ve dengi okul mezunlarının fakülteye giriş sınavları mülakat, fiziki yeterlilik ve yazılı olmak üzere üç aşamalı olarak yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki “Altıncı Bölüm başlığı” ibaresi eklenmiştir.

“ALTINCI BÖLÜM

İntibak Eğitimi ve Fakülteye Kayıt”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki “Yedinci Bölüm başlığı” ibaresi eklenmiştir.

“YEDİNCİ BÖLÜM

Yabancı Uyruklu Öğrenciler”

MADDE 13 – Aynı Yönetmelikte yer alan “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM” ibaresi “SEKİZİNCİ BÖLÜM” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

]]>

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET